telefon kontaktowy
608 383 224

Świadectwa charakterystyki energetycznej

powrót

Obowiązek posiadania świadectwa wprowadzony został w polskim ustawodawstwie z dniem
1 stycznia 2009 r jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Wykonanie obliczeń charakterystyki energetycznej budynku jest elementem składowym projektu budowlanego, a jego nadrzędnym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Dzięki wykonanemu świadectwu właściciele i użytkownicy zyskują wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji mającej na celu obniżenie kosztów energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez okres 10-ciu lat i wymagane jest dla budynków i lokali mieszkalnych:

 

 • nowowybudowanych, oddawanych do użytku,

 • przebudowywanych,

 • wynajmowanych,

 • podlegających sprzedaży.

 

Obowiązkiem uzyskania świadectwa nie są objęte następujące obiekty:

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów prawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami,

 • budynki używane jako miejsca obrządku religijnego,

 • budynki niemieszkalne związane z działalnością rolniczą,

 • budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,

 • budynki przeznaczone do użytkowania w okresie nie dłuższym niż 2 lata,

 • budynki wolnostojące o powierzchni nie większej niż 50 m2,

 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu nie większym niż 50 kW/(m2 rok).

 

Świadectwo mogą sporządzić:

 • osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej,

 • osoby, które odbędą stosowne szkolenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin przed właściwym państwowym,

 • osoby, które ukończyły co najmniej roczne studia podyplomowe na kierunkach pokrewnych z energetyką.

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie może przygotować projektant budynku, inwestor oraz właściciel. Takie obostrzenie ma na celu wyeliminować zagrożenie nieobiektywności i niezależności oceniających budynek.

 

Posiadając stosowne uprawnienia (nr 9/AEK/2010 z dnia 21 września 2011 r) sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów budynków. Ich cena jest uzależniona od wielu czynników w związku z powyższym zainteresowane osoby prosimy o kontakt. Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.